<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Uveitt

Epidemiologi1:
Uveitt er en intraokulær inflammatorisk lidelse som utgjør en vesentlig årsak til okulær morbiditet. Den er årsak til en stor andel av synshemming i den vestlige verden, og opptil 35% av pasientene med uveitt opplever alt fra synsskader til blindhet. Insidens og prevalens har primært vært undersøkt i utviklede land. I studier er det geografiske forskjeller og estimert insidens varierer fra 17 til 52 pr 100 000/år, og prevalens fra 38 til 714 tilfeller pr 100 000.

 

Bruk av HUMIRA ved behandling av uveitt

HUMIRA er det første og eneste biologiske legemiddelet på det norske markedet som er godkjent for ikke-infeksiøs uveitt hos barn og voksne2,3:

Humira er indisert til:
  • Behandling av ikke-infeksiøs intermediær, posterior og panuveitt hos voksne pasienter som har utilstrekkelig respons på kortikosteroider, hos pasienter med behov for kortikosteroid-sparende midler eller hos pasienter der behandling med kortikosteroid ikke er egnet3.

  • Behandling av pediatriske kronisk ikke-infeksiøs fremre uveitt hos pasienter over 2 år, som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor konvensjonell behandling, eller der konvensjonell behandling ikke er hensiktsmessig3.
 

Humira: dosering ved uveitt4

Voksne: Anbefalt startdose av Humira til voksne pasienter med uveitt er 80 mg etterfulgt av 40 mg etter en uke, og deretter 40 mg annenhver uke. Det er begrenset erfaring med oppstart av behandling med Humira alene. Behandling med Humira kan startes i kombinasjon med kortikosteroider og/eller med andre ikke-biologiske immunmodulerende midler. To uker etter oppstart av behandling med Humira kan samtidig behandling med kortikosteroider trappes ned i henhold til klinisk praksis.

Barn: Anbefalt dose av Humira for pediatriske pasienter med uveitt over 2 år er basert på kroppsvekt (tabell). Humira administreres som subkutan injeksjon. Det foreligger ikke erfaring med behandling av pediatrisk uveitt med Humira uten samtidig behandling med metotreksat.

«Pediatrisk uveitt: Barn ≥ 2 år og <30 kg: 20 mg hver 2. uke i kombinasjon med metotreksat.  Ved behandlingsstart kan induksjonsdose 40 mg gis 1 uke før oppstart av vedlikeholdsbehandling.  Ingen kliniske data for bruk av induksjonsdose hos barn <6 år.  

Barn ≥ 2 år og ≥ 30 kg: 40 mg hver 2. uke i kombinasjon med metotreksat.  Ved behandlingsstart kan induksjonsdose 80 mg gis 1 uke før oppstart av vedlikeholdsbehandling.  Ingen kliniske data for bruk av induksjonsdose hos barn <6 år.»

Humira: kliniske studier5,6,7,8

I to randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte studier (VISUAL 1 og 2) ble sikkerhet og effekt av Humira vurdert hos voksne pasienter med ikke-infeksiøs intermediær, posterior og panuveitt, med unntak av pasienter med isolert anterior uveitt.  Pasienter fikk placebo eller Humira med en oppstartsdose på 80 mg, etterfulgt av 40 mg annenhver uke med start én uke etter oppstartsdosen. Samtidig behandling med stabile doser av ett ikke-biologisk immunsuppressivt legemiddel var tillatt. Primærendepunktet i begge studier var ‘tid til behandlingssvikt’. Behandlingssvikt ble definert ut ifra resultatet av en sammensatt komponent basert på inflammatoriske korioretinal og/eller inflammatoriske retinal vaskulære lesjoner, gradering av celler i fremre kammer (‘anterior chamber’, AC), grad av uklarheter i glasslegemet (‘vitreous haze’, VH) og beste korrigerte synsskarphet (‘best corrected visual acuity’, BCVA).

VISUAL 1 undersøkte 217 pasienter med aktiv uveitt til tross for behandling med kortikosteroider (oral prednison i en dose på 10-60 mg/dag). Ved studiestart fikk alle pasientene en standard dose av prednisolon 60 mg/dag i 2 uker, etterfulgt av et obligatorisk nedtrappingsregime med fullstendig seponering av kortikosteroider ved uke 15.

Resultat VISUAL 1 
 • 87 % lengre tid til behandlingssvikt med Humira
 • 50 % lavere risiko for behandlingssvikt i Humira-gruppenGrafisk fremstilt av AbbVie
 

Median tid til behandlingssvikt:
 • Med placebo (n=107): 12 uker
 • Med humira (n=110): 22 uker

 

Resultat VISUAL 2

VISUAL 2 undersøkte 226 pasienter med inaktiv uveitt, som krever kronisk behandling med kortikosteroider (oral prednisolon 10-35 mg/dag) ved baseline for å kontrollere sykdommen. Pasientene gjennomgikk deretter et obligatoisk nedtrappingsregime med fullstendig seponering av kortikosteroider ved uke 19.

  • >140 % lengre tid til behandlingssvikt med Humira
  • 43 % lavere risiko for behandlingssvikt i Humira-gruppen


Grafisk fremstilt av AbbVie
 

Resultat VISUAL 3


Grafisk fremstilt av AbbVie

VISUAL 3 er en ukontrollert langtids forlengelsesstudie av VISUAL 1 og 2.  Alle pasientene, uvahengig av om de fikk HUMIRA eller placebo i VISUAL 1 og 2, fikk mg HUMIRA annenhver uke i VISUAL 3. Av de 417 pasientene som ble inkludert i den ukontrollerte langtidsforlengelsesstudien av VISUAL I og VISUAL II, ble 46 pasienter vurdert som ikke-kvalifiserte (f.eks. utviklet komplikasjoner sekundært til diabetisk retinopati, på grunn av kataraktoperasjon, eller vitrektomi) og ble ekskludert fra den primære effektanalysen. Av de 371 gjenstående pasientene fullførte 276 pasienter 78 uker med åpen HUMIRA behandling. Basert på observerte data hadde 222 (80,4 %) inaktiv sykdom (ingen aktive inflammatoriske lesjoner, cellegradering i fremre kammer (AC) ≤ 0,5+, uklarhet i glasslegemet («vitreous haze», VH) gradering ≤ 0,5+) med en samtidig steroiddose ≤ 7,5 mg per dag, og 184 (66,7 %) oppnådde steroidfri inaktiv sykdom. Beste korrigerte synskarphet (BCVA) ble enten forbedret eller opprettholdt (< 5 bokstaver svekkelse) i 88,4 % av øynene ved uke 78. Av pasientene som avsluttet studien før uke 78, avsluttet 11 % på grunn av bivirkninger og 5 % på grunn av utilstrekkelig respons på HUMIRA behandling.


Resultat – SYCAMORE

Sikkerhet og effekt av Humira ble undersøkt i en randomisert, dobbeltblindet, kontrollert studie med 90 pediatriske pasienter mellom 2 og < 18 år med aktiv JIA-assosiert ikke-infeksiøs fremre uveitt, som ikke responderte på behandling etter minst 12 ukers behandling med metotreksat. Pasientene fikk enten placebo eller 20 mg adalimumab (hvis < 30 kg) eller 40 mg adalimumab annenhver uke i kombinasjon med deres baselinedose av metotreksat.

Det primære endepunktet var tid til behandlingssvikt. Kriteriene som definerte behandlingssvikt var forverret eller vedvarende okulær inflammasjon uten forbedring, delvis forbedring med utvikling av vedvarende okulære komorbiditeter eller forverring av okulære komorbiditeter, bruk av samtidige legemidler uten tillatelse, og behandlingspause i en lengre tidsperiode.
 

Klinisk respons
Adalimumab forlenget tiden til behandlingssvikt signifikant, sammenlignet med placebo (se figur nedenfor; p < 0,0001 ved log rank test). Median tid til behandlingssvikt var 24,1 uker for pasienter behandlet med placebo. Det var ikke mulig å vurdere median tid til behandlingssvikt for pasienter behandlet med adalimumab, fordi mindre enn halvparten av pasientene opplevde behandlingssvikt. Adalimumab reduserte risikoen for behandlingssvikt signifikant med 75 % i forhold til placebo, som vist ved hazard ratio (HR = 0,25 [95 % KI: 0,12, 0,49]).


Grafisk fremstilt av AbbVie

 


Referanser

  1. Tsirouki T, Dastiridou A, Symeonidis C, et al. A Focus on the Epidemiology of Uveitis. Ocular Immunology and Inflammation 2018; 26:1, 2-16, DOI:10.1080/09273948.2016.1196713.
  2. EMA Webside, lesedato 15.06.2018, http://www.ema.europa.eu/ema/
  3. Humira SPC avsnitt 4.1, sist oppdatert 26.07.2018
  4. Humira SPC avsnitt 4.2, sist oppdatert 26.07.2018
  5. Jaffe GJ, Dick AD, Brezin AP, et al.  Adalimumab in patients with active noninfectious uveitis. N Engl J Med, 375 (2016), pp. 932-943
  6. Nguyen QD, Merill PT, Jaffe GJ, et al.  Adalimumab for prevention of uveitic flare in patients with inactive non-infectious uveitis controlled by corticosteroids (VISUAL II): a multicenter, double-masked, randomized, placebo-controlled phase 3 trial.  Lancet, 388 (2016), pp. 1183-1192
  7. Suhler EB, Adán A, Brézin AP, et al. Safety and Efficacy of Adalimumab in Patients with Noninfectious Uveitis in an Ongoing Open-Label Study: VISUAL III. Ophthalmology. 2018 Jul: 125(7):1075-1087
  8. Ramanan AV, Dick AD, Jones AP, et al. Adalimumab plus Methotrexate for Uveitis in Juvenile Idiopathic Arthritis. N Engl J Med 376;17 nejm.org April 27, 2017.

 

NOHUR180065g

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.