<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Psoriasisartritt

Bruk av HUMIRA ved behandling av psoriasisartritt1:

Behandling av aktiv og progredierende psoriasisartritt hos voksne når responsen på tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler ikke har vært tilfredstillende.

HUMIRA har vist å redusere progresjonshastighet av perifer leddskade, målt ved røntgen, hos pasienter med polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen, og å forbedre fysisk funksjon.

HUMIRA: dosering ved psoriasisartritt1

Den vanlige dosen for voksne med psoriasisartritt er 40 mg HUMIRA annenhver uke.

Trinnvis bruksanvisning HUMIRA Sprøyte

Trinnvis bruksanvisning HUMIRA Penn - med video

HUMIRA: kliniske studier

Humira ved aktiv psoriasisartritt: ADEPT2

Signifikant bedre ACR-respons og PASI-respons for pasienter behandlet med HUMIRA vs placebo

ACR-respons

Grafisk fremstilt av AbbVie.

PASI-respons

Grafisk fremstilt av AbbVie.

Hensikten med studien var å evaluere sikkerhet og effekt av adalimumab hos pasienter med aktiv psoriasisartritt. Studien var en 24-ukers dobbeltblindet, placebo-kontrollert studie med 313 pasienter. Pasientene med moderat til alvorlig psoriasisartritt med utilstrekkelig effekt på NSAIDs ble randomisert for henholdsvis subkutan injeksjon av adalimumab 40 mg eller placebo annenhver uke.

Primærendepunktet for studien var ACR 20 ved uke 12 og mTSS ved uke 24. Sekundærendepunktene var mål på leddaffeksjon, funksjonshemning, livskvalitet samt alvorlighetsgrad av psoriasis hos pasienter med affeksjon på over 3 % av kroppsoverflaten (body surface area, BSA).

Resultater: 58 % (87 av 151) av pasientene behandlet med adalimumab oppnådde ACR 20 ved uke 12 sammenliknet med 14 % (23 av 162) av pasientene behandlet med placebo (p<0,001). Ved uke 24 var samme ACR-skår opprettholdt og gjennomsnittlig endring i mTSS var -0,2 hos pasientene som ble behandlet med adalimumab mot 1,0 hos pasientene som ble behandlet med placebo (p< 0,001).

I studien ble 69 adalimumab-behandlede og 69 placebo -behandlede pasienter evaluert med PASI. Ved uke 24 oppnådde 59 % av pasientene behandlet med adalimumab PASI 75, sammenliknet med 1 % av pasientene behandlet med placebo (p<0,001). På parametre hvor man målte pasientens funksjonshemninger og livskvalitet, så man også signifikant økning hos pasienter som fikk adalimumab sammenliknet med placebo.

Konklusjon: Adalimumab ga en signifikant forbedring på ledd-, og hudmanifestasjoner, hemmet radiografiske strukturforandringer forandringer og minsket funksjonshemningen forårsaket av leddskade, samt økte livskvaliteten hos pasienter med moderat til alvorlig aktiv psoriasisartritt.

Humira ved aktiv psoriasisartritt over lang tid: ADEPT-OLE3

Grafisk fremstilt av AbbVie.

ADEPT-OLE var en åpen forlengelse av ADEPT-studien. Ved uke 24 ble pasientene satt på open-label adalimumab 40 mg annenhver uke uavhengig av tidligere behandling. Forlengelsen av studien var inntil 120 uker. Effektparametere inkluderte ACR 20, 50 og 70, mål på ledd og hudaffeksjon, funksjonshemning og livskvalitet. Radiografisk progresjon ble observert over totalt 144 uker (ca. 2,75 år) i studien.

Resultater: ACR-parametrene ble opprettholdt over tid. Sammenliknet med responsen etter 24 uker, ble den gode effekten på radiografisk progresjon og bedringen i leddmanifestasjoner opprettholdt hos de fleste pasientene over tid. Også effekten på hudmanifestasjoner ble opprettholdt over tid og ca. 20 % av pasientene oppnådde PASI 100.

Forekomsten av bivirkninger ved langtidsbehandling med adalimumab var konsistent med sikkerhetsprofilen ved korttidsbehandling.

Radiografisk progresjon (mTSS) over tid:

Ingen radiografisk progresjon de første 24 ukene hos pasienter behandlet med adalimumab.

Ingen radiografisk progresjon hos placebobehandlede pasienter etter bytte til adalimumab.

Konklusjon: De kliniske og radiografiske effektene av adalimumab, vist ved korttidsbehandling med adalimumab, ble opprettholdt ved langtidsbehandling. Adalimumab har en fordelaktig risiko-/nytteprofil hos pasienter med psoriasisartritt.

Humira ved psoriasisartritt og identifisering av prediktorer for god klinisk respons på ledd- og hudmanifestasjoner: STEREO4

Hensikten med studien var å evaluere effekten av adalimumab hos pasienter med psoriasisartritt og identifisere prediktorer for god klinisk respons på ledd- og hudmanifestasjoner.

Studien var en 12-ukers åpen studie med 442 pasienter. Pasientene ble behandlet med subkutan injeksjon av adalimumab 40 mg annenhver uke i tillegg til standard revmatisk behandling.

Fire definisjoner av god klinisk respons ble benyttet i studien; ≥ ACR 50, EULAR god respons, ≥ 3 nivåers forbedring i PGA (Physician Global Assessment of psoriasis) og ≥ 50 % bedring i NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index).

Resultater: Av 442 pasienter var det 94 % som fullførte den 12 ukers lange studien. Ved uke 12 oppnådde 74 %, 51 % og 32 % henholdsvis ACR 20, 50 og 70. Av pasientene opplevde henholdsvis 87 % og 61 % EULAR moderat og god respons. Prosentandelen av pasienter med PGA ”clear/almost clear” økte fra 34 % ved baseline til 68 % etter 12 uker, og gjennomsnittlig NAPSI-skår ble redusert med 44 %. Ingen nye sikkerhetsaspekter ble oppdaget. En lav HAQ-DI-skår, høyere grad av smerte, at pasienten var mann og at pasienten ikke ble behandlet med systemiske steroider var sterkt assosiert med oppnådd ACR 50-respons og EULAR god respons. I tillegg predikerte et høyere CRP-nivå og polyartritter oppnåelse av ACR 50. Fraværende affeksjon av store ledd predikerte en EULAR god respons.

Konklusjon: Adalimumab ble vist å være en effektiv behandling for pasienter med psoriasisartritt. Mindre svekkelse av fysisk funksjon, mer smerte, at pasienten var mann og at pasienten ikke stod på systemiske steroider var faktorer som økte sjansen for å oppnå en god klinisk respons.

 


Referanser:

  1. HUMIRA SPC  sist godkjent 23.04.2018, avsnitt 4.1 og 4.2 
  2. Mease PJ, Gladman DD, Ritchlin CT, et al. Adalimumab for the treatment of patients with moderately to severely active psoriatic arthritis: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum. 2005;52(10):3279-89.
  3. Mease PJ, Ory P, Sharp JT, et al. Adalimumab for long-term treatment of psoriatic arthritis: 2-year data from the Adalimumab Effectiveness in Psoriatic Arthritis Trial (ADEPT). Ann Rheum Dis. 2009;68:702-709.
  4. Van den Bosch F, Manger B, Goupille P , et al. Effectiveness of adalimumab in treating patients with active psoriatic arthritis and predictors of good clinical responses for arthritis, skin and nail lesions. Ann Rheum Dis. 2010; 69: 394–399

 

NOHUR180065b

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.