<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Om pasientrettigheter for de som har diagnosen spondylatritt/sakroiliitt

Nedenfor følger en kort innføring i rettigheter for pasienter med diagnosen spondylatritt/sakroiliitt.

Lov om pasientrettigheter[1] skal bidra til å sikre at pasienter får lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Loven skal også bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.

Forskrift om prioritering av helsetjenstrer mv. er det lovmessige grunnlaget for prioritering av pasienter som henvises til spesialisthelsetjensten. Det er utarbeidet prioritetsveiledere innenfor 30 fagområder i spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsveilederen[2] skal bidra til at «like» pasienter blir vurdert likt, uansett hvor i landet de bor og uavhengig av hvilket sykehus de henvises til. Innenfor Revmatologi har pasienter rett til helsehjelp dersom de lider av ryggsmerter med mistanke om spondylatritt/sakroiliitt.

Pasientrettighetslovens fastsetter at når en pasient er henvist til sykehus eller spesialistpoliklinikk, herunder distriktspsykiatrisk senter, har pasienten rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager etter at henvisning er mottatt. Vurderingen innen denne fristen skal omfatte både en vurdering med hensyn til videre undersøkelse og behandling. I tillegg skal helseforetakene innen fristen gi en vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Dersom pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, skal det også fastsettes en individuell frist for når helsehjelpen senest skal gis.

Legemiddelbehandling

Du kan på visse vilkår få dekning av utgifter til viktige legemidler. Det finns to type refusjonsordninger for legemidler, blå resept og delvis dekning ved bidrag. I mange tilfeller kan legen din skrive ut en blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon. For diagnosen spondylatritt/sakroiliitt har du rett på behandling av flere type legemidler, blant annet biologiske legemidler. Hvis legemidlet du skal bruke ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen din søke om at du får dekket dette.  Det stilles bestemte krav for å kunne få dekning. Godkjente egenandeler du betaler omfattes av frikort for egenandelstak.

Fysioterapi og bassengtrening

Det ytes stønad til fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte. Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut, og behandlingen må være av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne. Stønad til fysioterapi etter  forskriften omfatter blant annet behandlingsformer som:manuell terapi, medisinske bad og pakninger, aktiv oppvarming, øvelsesbehandling i grupper og gruppebehandling i basseng.

Følgende revmatiske sykdommer ytes stønad etter forskriften:

  • revmatoid artritt
  • Bekhterevs sykdom
  • psoriasisartritt
  • annen kronisk inflammatorisk/ infektiøs eller immunologisk artritt

Behandlingsreiser

Statens behandlingsreiser har som oppgave å organisere og kvalitetssikre behandlingstilbud til personer med definerte kroniske sykdommer i et varmt og solrikt klima. Tilbudet om behandlingsreiser gjelder for  revmatiske inflammatoriske leddsykdommer hos barn, ungdom og voksne. Behandlingsreisen er tre eller fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til behandling i Norge. 

Seksjon for Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen.

 


Referanser:

  1. Pasientrettighetsloven
  2. Prioriteringsveilder for Revmatologi
  3. Dekning av legemidler
  4. Stønad til fysioterapi. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 20. juni 2011 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-8 femte ledd og § 22-2 andre ledd.
  5. Statens behandlingsreiser

 

NOHUM140088(2)

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.

Sist oppdatert: 17-01-2017 12:41