<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Sikkerhet - Humira

Pasienter som behandles med TNF-antagonister er mer mottagelige for alvorlige infeksjoner. Nedsatt lungefunksjon kan øke risikoen for å utvikle infeksjoner. Derfor må pasienter overvåkes nøye med henblikk på mulige infeksjoner - deriblant tuberkulose - før, under og etter behandling med Humira. 

Interaksjoner

Samtidig bruk av adalimumab med andre biologiske DMARDs (f.eks. anakinra og abatacept) eller andre TNF-antagonister anbefales ikke basert på mulig økt risiko for infeksjoner, inkludert alvorlige infeksjoner og andre potensielle farmakologiske interaksjoner 

Kontraindikasjoner

 • Overfølsomhet for et eller flere av innholdsstoffene

 • Aktiv tuberkulose eller annen alvorlig infeksjon som sepsis, samt opportunistiske infeksjoner

 • Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse III/IV)

Graviditet

På grunn av hemming av TNFα kan adalimumab som gis i løpet av graviditeten påvirke den normale immunresponsen hos nyfødte. Adalimumab skal kun brukes under graviditet dersom det er helt nødvendig. Kvinner i fertil alder bør vurdere å benytte sikker prevensjon for å forhindre graviditet og fortsette å bruke det i minst fem måneder etter siste Humira-behandling. 

Et stort antall (omtrent 2100) av prospektivt innsamlede graviditeter eksponert for adalimumab som resulterte i levende fødsel med kjent utfall, inkludert mer enn 1500 eksponert i første trimester, indikerer ikke en økning i forekomsten av misdannelser hos nyfødte. 
 

Amming

Begrenset informasjon fra publisert litteratur indikerer at adalimumab skilles ut i morsmelk ved svært lave konsentrasjoner med tilstedeværelse av adalimumab i morsmelk ved konsentrasjoner på 0,1 % til 1 % av serumnivåene hos mor. Immunoglobulin G proteiner gitt oralt gjennomgår proteolyse i tarmen og har dårlig biotilgjengelighet. Det forventes ingen effekter på den nyfødte/spedbarn som ammes. Humira kan derfor benyttes ved amming. 
 

Fertilitet

Prekliniske data vedrørende påvirkning på fertilitet av adalimumab er ikke tilgjengelig. 
 

Vanligste bivirkninger

De mest vanlig rapporterte bivirkninger er infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon og sinusitt), reaksjoner på injeksjonssted (erytem, kløe, blødning, smerter eller hevelse), hodepine og smerter i skjelett og muskulatur. 

Svært vanlige bivirkninger (>1/10):

 • Infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon og sinusitt)
 • Reaksjoner på injeksjonssted (erytem, kløe, blødning, smerte eller hevelse)
 • Hodepine og smerter i skjelett og muskulatur
 • Magesmerter, kvalme og oppkast
 • Leukopeni og anemi (inkludert nøytropeni og agranulocytose)
 • Lipidøkning  
 • Luftveisinfeksjon (inkludert nedre og øvre luftveisinfeksjon, pneumoni, sinusitt, faryngitt, nasofaryngitt og herpesvirus pneumoni)   
 • Stigning i leverenzymer
 • Utslett (inkludert eksfoliativt utslett)

Alvorlige bivirkninger er rapportert for Humira. TNF-antagonister som Humira påvirker immunsystemet og bruk av dem kan påvirke kroppens forsvar mot infeksjon og kreft. Fatale og livstruende bivirkninger (inklusive sepsis, opportunistiske infeksjoner og TB), HBV-reaktivering og forskjellige maligniteter (inklusive leukemi, lymfom og HSTCL) er også rapportert ved bruk av Humira. 

Medisinsk informasjon

medinfo.norway@abbvie.com

Bivirkningsinnrapportering

drugsafety.norway@abbvie.com, +47 67 81 80 00

 


Referanse:

Humira SPC avsnitt 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, sist oppdatert 31.10.2018

 

NO-HUM-190001 

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.