<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

LEGEMIDLER MOT BETENNELSESSYKDOMMER I LEDD, TARM OG HUD

LIS spesialistgruppe ber legemiddelkomitéene og fagmiljøene om å ta hensyn til de tilbudte priser av legemidlene i pasientbehandlingen. Dette er særlig viktig i det kontinuerlige arbeidet for å oppnå lavest mulig priser.

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler heretter kalt LIS eies av de regionale helseforetakene og arbeider for alle offentlige sykehus. Formålet til LIS er å legge grunnlag for avtaler om kjøp og levering av legemidler til lavest mulig pris.

Anbefalinger for perioden 01.05.2018-30.04.2019

LIS-TNF/BIO spesialistgruppens anbefalinger for preparatvalg gis ut fra legemiddelkostnad de to første år basert på mottatte tilbud for godkjente indikasjoner og anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale på http://legemiddelverket.no/

Spesialistgruppen vil oppfordre til at man følger publiserte anbefalinger om målstyrt behandling. Hvis behandlingsmål ikke nås hos den enkelte pasient etter en viss observasjonstid (vanligvis 6 mnd.), anbefales endring av behandling. Skifte av legemiddel kan gi reduserte kostnader pga. lavere tilbudspris for flere av de aktuelle legemidlene. 

Når doseøkning vurderes pga. utilstrekkelig effekt, eller behandlende lege velger en dose som er høyere enn anbefalt dose i preparatomtalen, skal de økte kostnader veies mot forventet helsegevinst ved doseøkning mot skifte av preparat. 

I anbefalingen er produktene kategorisert i grønt, gult eller rødt for å tydeliggjøre prisforskjellene innen hver indikasjon. Der spesialistgruppen har foretatt en rangering skal førstevalg benyttes i behandlingen (merket med grønn bakgrunn i tabellene). Dersom forskrivende lege av medisinske årsaker ikke velger rimeligste alternativ, skal det begrunnes i pasientens journal. Dette gjelder produkter merket med gul eller rød bakgrunn i tabellene.  
 


Referanse:

  • LIS-1806 TNF BIO Legemidler mot betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud. Perioden 01.05.2018 - 30.04.2019. https://sykehusinnkjop.no/Documents/Legemidler/Avtaler%20og%20anbefalinger/2018/TNF%20BIO-anbefalinger%20justert%2025%20april.pdf, lastet ned 06.06.2018

 

NOHUD180188

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.