<img src="https://abbottlabs.112.2o7.net/b/ss/abt-ai-36010800-us-inter/1/H.24--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Gå til innholdet

Hvordan brukes HUMIRA

Administrasjon

Humira injiseres subkutant. Se video som viser bruk av HUMIRA-penn

Behandling med Humira bør innledes og overvåkes av spesialistlege med erfaring i diagnostikk og behandling av tilstander der Humira er indisert. Oftalmologer rådes til å konsultere en passende spesialist før oppstart av behandling med Humira. Pasienter som behandles med Humira bør gis et pasientkort med sikkerhetsinformasjon.

Etter opplæring i injeksjonsteknikk kan pasientene selv injisere Humira dersom legen mener det er forsvarlig, og med den nødvendige medisinske oppfølging.

Under behandling med Humira bør annen samtidig terapi (f.eks. kortikosteroider og/eller immunomodulerende midler) være optimalisert

Dosering voksne 

Revmatoid artritt

Anbefalt dose for voksne er en enkeltdose 40 mg adalimumab gitt som subkutan injeksjon hver annen uke. Det bør fortsettes med metotreksat under behandling med Humira. 

Glukokortikoider, salisylater, ikke-steroide antiinflammatoriske midler eller smertestillende midler kan fortsatt gis under behandling med Humira. Når det gjelder kombinasjon med andre sykdomsmodifiserende legemidler enn metotreksat henvises det tli SPC pkt. 4.4 og 5.1. for mer informasjon. 

Ved monoterapi, kan noen pasienter som opplever en reduksjon i respons på Humira ha nytte av en økning i doseintensiteten til 40 mg adalimumab hver uke, eller 80 mg annenhver uke. 
Tilgjengelig data tyder på at klinisk respons vanligvis oppnås innen 12 ukers behandling. Videre behandling av en pasient som ikke har respondert innen denne perioden bør overveies. 

Psoriasis

Anbefalt startdose for voksne er 80 mg gitt subkutant etterfulgt av 40 mg subkutant etter en uke, og deretter 40 mg annenhver uke. 

Videre behandling utover 16 uker bør nøye overveies hos pasienter som ikke responderer innen denne perioden. 

Utover 16 uker, kan pasienter med utilstrekkelig respons ha nytte av en økning i doseringsfrekvensen til 40 mg hver uke, eller 80 mg annenhver uke. Nytte og risiko ved fortsatt ukentlig behandling med 40 mg eller 80 mg annenhver uke bør revurderes nøye hos en pasient med en utilstrekkelig respons etter økningen i dosering. Dersom tilstrekkelig respons oppnås med økt doseringsfrekvens, kan dosen deretter reduseres til 40 mg annenhver uke.

Hidrosadenitt

Anbefalt dosering for voksne er 160 mg initialt ved dag 1 (dosen gis som to 80 mg injeksjoner i løpet av en dag eller som en 80 mg injeksjon per dag i to påfølgende dager), etterfulgt av 80 mg to uker senere ved dag 15.

To uker senere (dag 29) fortsettes behandlingen med doser på 40 mg hver uke, eller 80 mg annenhver uke.

Behandling med antibiotika kan fortsette under behandling med Humira om nødvendig. Det anbefales at pasienten bruker en topikal antiseptisk vask på sine HS sår daglig under behandling med Humira. 

Videre behandling utover 12 uker bør nøye overveies hos pasienter uten forbedring i løpet av denne perioden.

Skulle det være nødvendig å avbryte behandlingen, kan ukentlig behandling med 40 mg eller 80 mg annenhver uke startes igjen. Nytte og risiko ved videre langvarig behandling bør evalueres regelmessig.

Crohns sykdom

Anbefalt induksjonsregime med hos voksne er 80 mg initialt (ved uke 0) etterfulgt av 40 mg ved uke 2. Dersom det er behov for rask behandlingsrespons kan et regime med 160 mg i uke 0 (dosen gis som to 80 mg injeksjoner i løpet av en dag eller som en 80 mg injeksjon per dag i to påfølgende dager), og 80 mg i uke 2, brukes med viten om at risikoen for bivirkninger er høyere under induksjonen. 

Etter induksjon er anbefalt dose 40 mg annenhver uke via subkutan injeksjon. 

I løpet av vedlikeholdsbehandling kan kortikosteroider gradvis seponeres i henhold til kliniske retningslinjer. 

Enkelte pasienter som opplever en reduksjon i respons kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvens til 40 mg Humira hver uke, eller 80 mg annenhver uke. Noen pasienter som ikke responderer innen uke 4 kan ha nytte av fortsatt behandling til og med uke 12. Fortsettelse av behandling bør overveies nøye hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tiden.

Ulcerøs kolitt

Anbefalt induksjonsregime hos voksne pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt er 160 mg ved uke 0 (dosen gis som to 80 mg injeksjoner i løpet av en dag eller som en 80 mg injeksjon per dag i to påfølgende dager), etterfulgt av 80 mg ved uke 2.

Etter induksjon er anbefalt dose 40 mg annenhver uke via subkutan injeksjon. 

I løpet av vedlikeholdsbehandling kan kortikosteroider gradvis seponeres i henhold til kliniske retningslinjer. 

Enkelte pasienter som opplever en reduksjon i respons, kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvens til 40 mg Humira hver uke, eller 80 mg annenhver uke. 

Tilgjengelig data tyder på at klinisk respons vanligvis oppnås innen 2-8 ukers behandling. Behandling med Humira bør ikke fortsette hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tiden.

Uveitt

Anbefalt startdose til voksne pasienter er 80 mg etterfulgt av 40 mg etter en uke, og deretter 40 mg annenhver uke.

Det er begrenset erfaring med oppstart av behandling med Humira alene. Behandling med Humira kan startes i kombinasjon med kortikosteroider og/eller med andre ikke-biologiske immunmodulerende midler.

To uker etter oppstart av behandling med Humira kan samtidig behandling med kortikosteroider trappes ned i henhold til klinisk praksis.

Psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) og aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende spondylitt

Anbefalt  dose for voksne er en enkeltdose 40 mg adalimumab gitt som subkutan injeksjon annenhver uke. Tilgjengelig data tyder på at klinisk respons vanligvis oppnås innen 12 ukers behandling. Videre behandling av en pasient som ikke har respondert innen denne perioden bør overveies.
 

Spesielle populasjoner

Eldre

Det er ikke nødvendig med justering av dosen.

Nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon

Humira er ikke studert i disse pasientpopulasjonene. Ingen doseanbefaling kan gis.

Dosering barn

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt fra 2 års alder 

Anbefalt dose av Humira til pasienter over 2 år med polyartikulær juvenil idiopatisk artritt, er basert på kroppsvekt (tabell 1). Humira gis subkutant som enkeltdose annenhver uke. Humira kan være tilgjengelig i andre styrker og/eller formuleringer avhengig av individuelle behandlingsbehov.

Tabell 1: Humiradosering for pasienter med polyartikulær juvenil idiopatisk artritt

Kroppsvekt Dosering
10 kg til < 30 kg 20 mg annenhver uke
≥ 30 kg 40 mg annenhver uke


Tilgjengelige data viser at klinisk respons oppnås vanligvis innen 12 uker. Fortsettelse av behandlingen hos pasienter som ikke responderer innen denne perioden, bør vurderes nøye. 
Det er ikke relevant å bruke Humira hos pasienter under 2 år ved denne indikasjonen.

Entesittrelatert artritt

Anbefalt dose til pasienter med entesittrelatert artritt over 6 år er basert på kroppsvekt (tabell 2). Humira gis subkutant som enkeltdose annenhver uke.

Humira kan være tilgjengelig i andre styrker og/eller formuleringer avhengig av individuelle behandlingsbehov.

Tabell 2: Humiradosering for pasienter med entesittrelatert artritt

Kroppsvekt Dosering
15 kg til < 30 kg 20 mg annenhver uke
≥ 30 kg 40 mg annenhver uke

Humira er ikke undersøkt hos pasienter med entesittrelatert artritt under 6 år. 

Pediatrisk plakkpsoriasis

Den anbefalte Humiradoseringen for pasienter fra 4 til 17 år med plakkpsoriasis er basert på kroppsvekt (tabell 3). Humira administreres subkutant annenhver uke.

Humira kan være tilgjengelig i andre styrker og/eller formuleringer avhengig av individuelle behandlingsbehov. 

Tabell 3: Humiradosering for pediatriske pasienter med plakkpsoriasis

Kroppsvekt Dosering
15 kg til
< 30 kg
Startdose på 20 mg, etterfulgt av 20 mg gitt annenhver uke fra én uke etter startdosen
≥ 30 kg Startdose på 40 mg, etterfulgt av 40 mg gitt annenhver uke fra én uke etter startdosen

Fortsettelse av behandlingen hos pasienter som ikke responderer innen 16 uker, bør vurderes nøye. Hvis re-behandling er indisert, bør doseringsanbefalinger overfor følges. 

Sikkerhet ved bruk av Humira hos pediatriske pasienter med plakkpsoriasis er undersøkt i gjennomsnittlig 13 måneder. 

Det er ikke relevant å bruke Humira hos barn under 4 år ved denne indikasjonen. 

Pediatrisk Crohns sykdom

Anbefalt dose for pasienter fra 6 til 17 år med Crohns sykdom er basert på kroppsvekt (tabell 4). Humira administreres subkutant.

Humira kan være tilgjengelig i andre styrker og/eller formuleringer avhengig av individuelle behandlingsbehov. 

Tabell 4: Humiradosering for pediatriske pasienter med Crohns sykdom

Kroppsvekt Startdose Vedlikeholdsdose fra uke 4
< 40 kg
  • 40 mg ved uke 0 og 20 mg ved uke 2

Dersom det er behov for raskere respons på behandlingen og med viten om at bivirkningsrisiko kan være høyere ved bruk av høyere startdose, kan følgende dosering benyttes:

  • 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 2
20 mg annenhver uke
≥ 40 kg
  • 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 2

Dersom det er behov for raskere respons på behandlingen og med viten om at bivirkningsrisiko kan være høyere ved bruk av høyere startdose, kan følgende dosering benyttes:

  • 160 mg ved uke 0 og 80 mg ved uke 2
40 mg annenhver uke

Pasienter som opplever utilstrekkelig respons kan ha nytte av en økning i dosering:

  • < 40 kg: 20 mg hver uke
  • ≥ 40 kg: 40 mg hver uke, eller 80 mg annenhver uke 

Fortsettelse av behandlingen hos pasienter som ikke responderer innen uke 12, bør vurderes nøye. 

Det er ikke relevant å bruke Humira hos barn under 6 år ved denne indikasjonen. 

Hidrosadenitt hos ungdom (over 12 år, kroppsvekt på minst 30 kg)

Anbefalt dosering er 80 mg ved uke 0, etterfulgt av 40 mg annenhver uke fra uke 1 via subkutan injeksjon. Humira kan være tilgjengelig i andre styrker og/eller formuleringer avhengig av individuelle behandlingsbehov.

Hos ungdom med utilstrekkelig respons på Humira 40 mg annenhver uke, kan en økning i dosering til 40 mg hver uke eller 80 mg annenhver uke vurderes.

Det finnes ingen kliniske studier med Humira hos ungdom med HS. Doseringen av Humira hos disse pasientene har blitt bestemt fra farmakokinetisk modellering og simulering (se SPC pkt. 5.2). 

Behandling med antibiotika kan fortsette under behandling med Humira om nødvendig. Det anbefales at pasienten bruker en topikal antiseptisk vask på sine HS sår daglig under behandling med Humira. 

Videre behandling utover 12 uker bør nøye overveies hos pasienter uten forbedring i løpet av denne perioden. Skulle det være nødvendig å avbryte behandlingen, kan behandling med Humira startes igjen etter behov. 

Nytte og risiko ved videre langvarig behandling bør evalueres regelmessig (se data for voksne i SPC pkt. 5.1). 

Det er ikke relevant å bruke Humira hos barn under 12 år ved denne indikasjonen.

Pediatrisk uveitt

Anbefalt dose for pedietriske pasienter med uveitt over 2 år er basert på kroppsvekt (tabell 5). Humira administreres som en subkutan injeksjon. Humira kan være tilgjengelig i andre styrker og/eller formuleringer avhengig av individuelle behandlingsbehov. 

Det foreligger ikke erfaring med behandling av pediatrisk uveitt med Humira uten samtidig behandling med metotreksat.

Tabell 5: Humiradosering for pediatriske pasienter med uveitt

Kroppsvekt Dosering
< 30 kg 20 mg annenhver uke i kombinasjon med metotreksat
≥ 30 kg 40 mg annenhver uke i kombinasjon med metotreksat

Når behandling med Humira startes opp, kan en induksjonsdose på 40 mg for pasienter < 30 kg eller 80 mg for pasienter ≥ 30 kg administreres én uke før oppstart av vedlikeholdsbehandling. Det foreligger ingen kliniske data vedrørende bruk av en induksjonsdose av Humira hos barn < 6 år (se SPC pkt. 5.2). 

Det er ikke relevant å bruke Humira hos barn under 2 år ved denne indikasjonen. 

Det anbefales at nytte og risiko ved varig langtidsbehandling vurderes årlig (se SPC pkt. 5.1).

Pediatrisk ulcerøs kolitt

Sikkerhet og effekt av Humira hos barn i alderen 4-17 år har ikke blitt klarlagt. Ingen data er tilgjengelig. Det er ikke relevant å bruke Humira hos barn under 4 år ved denne indikasjonen. 

Psoriasisartritt og aksial spondylartritt inkludert ankyloserende spondylitt

Det er ikke relevant å bruke Humira hos den pediatriske populasjonen ved indikasjonene ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt. 

 


Referanser:

 

NOHUD170094(1)

Copyright © 2013 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.